เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คำสั่งวิทยาลัย
  ประวัติวิทยาลัย
  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
  เบอร์โทรภายใน
  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
 คู่มือการใช้งานต่างๆ
  คู่มือ RMS2007
  พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
  ฟอนต์ราชการ
  แนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 เอกสารเผยแพร่
  อ.สุชิน ชินสีห์
  อ.วรัญญา ตั้งเจริญวรคุณ
  อ.นพดล ลือนาม
  อ.เนาวรัตน์ สุวรรณวงษ์
  อ.ชุลี มามะเริง
 ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา
 แผนกวิชา
 หน่วยงานภายใน
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 Administartor
  administrator
 บุคลากรวิทยาลัย
  ผู้บริหาร
  ข้าราชการครู
  พนักงานราชการ
  ลูกจ้างประจำ
  ครูจ้างสอนพิเศษ
  บุคลากรทางการศึกษา
  นักการภารโรง
 วิทยาลัยใน อศจ.นม.
  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
  วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
  วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
  วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
  วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
  วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
  วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
  วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  ความเป็นมา AEC
  ประเทศใน AEC
  กฎบัตรอาเชียน
  AEC BLUEPRINT
  คู่มือ AEC จากภาครัฐ
 หนังสือพิมพ์

  ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ครับ

 วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัย
 คืนความสุขให้คนในชาติ
 หลักสูตรภาคสมทบ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
(3 กรกฎาคม 2558 ) - แก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานราชการเพิ่มเติม 
(1 กรกฎาคม 2558 ) - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
(19 พฤษภาคม 2558 ) - ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
(3 มีนาคม 2558 ) - รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตรพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 
 ภาพกิจกรรม

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2558

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริบธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐก... [อ่านต่อ...]

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558

Fix It Center อบต.วังหมี

โครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ไทย ณ วิ... [อ่านต่อ...]

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึก... [อ่านต่อ...]

โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกอาชีพ

พิธีมอบเครื่องยนต์สนับสนุนสถาบันอาชีวศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 247 หมู่ 3 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000,โทรศัพท์ 044923301 โทรสาร 044923302
 Copyrigth © computer#20 2007