Press Releases

ประกาศจากทางวิทยาลัย ฯ

NameSizeHits
NameSizeHits
15/10/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ (ระยะสั้น) รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564807.4 KiB744
28/10/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564765.2 KiB168
19/10/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน603.1 KiB295
06/08/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน568.5 KiB1836
18/10/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564449.3 KiB926
01/11/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน438.4 KiB183
02/11/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔413.8 KiB298
23/08/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน297.8 KiB137
04/11/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน229.3 KiB385
25/08/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน192.4 KiB319

กิจกรรม ข่าวสาร วิทยาลัย ฯ


Comments are closed.