Press Releases

ประกาศจากทางวิทยาลัย ฯ

NameSizeHits
NameSizeHits
06/08/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน568.5 KiB1810
15/10/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ (ระยะสั้น) รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564807.4 KiB534
18/10/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564449.3 KiB860
19/10/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน603.1 KiB215
23/08/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน297.8 KiB116
25/08/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน192.4 KiB292

กิจกรรม ข่าวสาร วิทยาลัย ฯ


Comments are closed.