Press Releases

ประกาศจากทางวิทยาลัย ฯ

NameSizeHits
NameSizeHits
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 9.6 MiB83
22/12/64 ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการดนตรีและเทคโนโลยี6.7 MiB95
07/04/65 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช เรื่อง ประมูลยื่นซองประกันชีวิตหมู่ของ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565218.4 KiB102
01/02/65 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการดนตรีและเทคโนโลยี400.2 KiB104
25/01/65 ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการฝึกการเรียนการสอนนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่1.8 MiB154
03/02/65 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565514.4 KiB170
08/02/65 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)714.1 KiB174
12/01/65 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน368.4 KiB178
01/03/65 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)428.2 KiB181
08/02/65 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช เรื่องการเปิดการเรียน การสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564335.5 KiB205
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการดนตรีและเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2) 7.6 MiB206
14/01/65 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน138.7 KiB207
21/02/65 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช เรื่องการเปิดการเรียน การสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 25644.5 MiB211
21/01/65 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการดนตรีและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช11.9 MiB218
19/01/65 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย กรณีปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2564 182.6 KiB227
22/12/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน600.7 KiB239
23/08/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน297.8 KiB245
08/04/65 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช เรื่อง การเปิดการเรียน การสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)437.6 KiB248
01/11/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน438.4 KiB289
08/02/65 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช เรื่องการลงทะเบียนเรียน รายวิชาฝึกงาน และรายวิชาตามแผนการเรียน ภาคฤดุร้อน ปีการศึกษา 2564339.4 KiB291
28/10/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564765.2 KiB292
01/04/65 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ (ระยะสั้น) (Premium Course) ปีการศึกษา 2564)283.5 KiB343
07/01/65 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564136.9 KiB369
21/02/65 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช เรื่องรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ (Premium Courser) ปีการศึกษา 2565442.6 KiB407
02/11/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔413.8 KiB416
25/08/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน192.4 KiB427
19/10/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน603.1 KiB442
04/11/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน229.3 KiB610
08/04/65 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ (ระยะสั้น) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565415.5 KiB736
21/02/65 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช รื่อง การรับสมัครและคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และรัดับระดับประกาศนียบัตาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 25651.1 MiB860
05/04/65 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ (ปวช.) ระดับ (ปวส.) และระดับ (ปวส.) ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)530.0 KiB947
15/10/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ (ระยะสั้น) รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564807.4 KiB1002
18/10/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564449.3 KiB1076
04/01/65 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. และ ปวส.(ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 25651.0 MiB1365
06/08/64 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน568.5 KiB1949

กิจกรรม ข่าวสาร วิทยาลัย ฯ

 

<
 


Comments are closed.