Press Releases

College Journal

Activities within the College

 • รดน้ำดำหัวขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล และรณรงค์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวมใส่ชุดผ้าไทย

  18 views

  วันที่ 8 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการสุดชาย บุตรเเสนลี เป็นประธานมอบมาลัยดอกไม้แด่ผู้อาวุโส พร้อมนำคณะครูและบุคลากร กล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัย ขอขมาผู้อาวุโส พร้อมทั้งรดน้ำดำหัวขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล… Continue reading

 • กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด บริเวณวิทยาลัยฯ

  14 views

  วันที่ 8 เมษายน 2564 นายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด บริเวณวิทยาลัยฯ… Continue reading

 • โครงการสร้างอาชีพ เสริมรายได้

  12 views

  ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2564 นายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ซึ่งสมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้ว(ประเทศไทย) ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จัดเพื่อแนะแนว… Continue reading

 • พิธีงานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

  9 views

  วันที่ 7 เมษายน 2564  นายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ร่วมพิธีงานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ และการทำผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบซักได้สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย… Continue reading

 • พิธีมอบเกียรติบัตรเเละพิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับกำลังพลและครอบครัวโรงพยาบาลค่ายสุรนารี

  2 views

  วันที่ 2 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการ สุดชาย บุตรแสนลี ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเเละพิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับกำลังพลและครอบครัวโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

 • บันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาและโครงการสร้างเสริมเวทีและประชุมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาปี 2564

  3 views

  วันที่ 2 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการ สุดชาย บุตรแสนลี นางวรัญญา ตั้งเจริญวรคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการร่วมบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาและ… Continue reading

 • อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

  7 views

  วันที่ 1 เมษายน 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. 1 วันที่ 1-2 1 เมษายน 2564 และ ระดับ ปวช. 1 และ ปวส. 1  จัดทำขึ้นโดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อบรมให้เป็นคนดีมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานำหลักธรรมไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม นายสุดชาย  บุตรแสนลี ผู้อำนวยการฯ… Continue reading

 • พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

  16 views

  วันที่ 30 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการสุดชาย  บุตรแสนลี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาท แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563… Continue reading

 • ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  4 views

  วันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการสุดชาย  บุตรแสนลี มอบหมายให้นายสุขสันต์  วงชมภู รองผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จ การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2  เเละการจัดอบรมการเขียนเรซูเม่ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยว… Continue reading

 • กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

  22 views

  วันที่ 26 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการสุดชาย บุตรเเสนลี ร่วมให้กำลังใจและเดินเยี่ยมนักเรียน นักศึกษา ที่ร่วมกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ของจุดตรวจทั้ง 12 จุดตรวจลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2564 ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการจัดกิจกรรม… Continue readingFanpage College

 


Comments are closed.