ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

S__9330724  S__9330713   S__9330723   10350   S__9330714   S__9330717   S__9330715   10347   10354   10353   10349
วันพฤหัสฯ ที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 07.00น. - 12.10 น. วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 
ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ซึ่งจัดโดยโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 
สำนักงานเขตพื้นฐานการศึกษาเขต 31 ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนชั้นม. 3 และ ม. 6 
ที่จะจบหลักสูตรการศึกษา จำนวน 700 คน โดยได้จัดแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาต่างๆ 
พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการรับสมัคร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน มาเยี่ยมชมบูทกิจกรรมจำนวนมาก
 อ่านต่อที่นี่