พิธีเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

IMG_4728  IMG_4725  IMG_4720  IMG_4711  IMG_4730  IMG_4707  IMG_4701  IMG_4696  IMG_4746

25 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ ให้กับนักเรียน
นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2558 โดยท่านผู้อำนวยการอาคม จันทร์นาม
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร พร้อมกับกล่าวโอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา อ่านต่อที่นี่