กิจกรรมอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและขับขี่ปลอดภัย

IMG_4536 IMG_4532 IMG_4526 IMG_4522 IMG_4516 IMG_4512
13 พฤศจิกายน 2558 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ “อบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและขับขี่ปลอดภัย” ในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา
ได้มีโอกาสเรียนรู้การพัฒนาตนเอง เตรียมตัวก้าว เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ และเรียนรู้ ถึงวิธีการที่ถูกต้องและปลอดภัยในการบังคับ ควบ
คุม รถจักรยานยนต์ และรณรงค์ให้เลิกพฤติกรรมเสี่ยงใน การขับขี่แข่งขันบนถนนสาธารณะ โดย นายวิทยา  สุทธิพันธ์ รองผู้อำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย สารพัดช่างนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนักเรียน นักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนมาก  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  อ่านต่อที่นี่