ประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น

IMG_4113 IMG_4154 IMG_4123 IMG_4126 IMG_4150 IMG_4115 IMG_4155 IMG_4160 IMG_4149

การประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น

วันที่ ๔ พฤศจิการยน ๒๕๕๘

ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

อ่านต่อที่นี่