วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

IMG_4768 IMG_4772 IMG_4790 IMG_4752 IMG_4801 IMG_4848 IMG_4842 IMG_4840 IMG_4834 IMG_4821 IMG_4809

25 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทง” โดยจัดการประกวด กระทงประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละชมรมองค์การวิชาชีพ ส่งกระทงเข้าประกวด และร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง อ่านต่อที่นี่