การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับหน่วย

IMG_4166 IMG_4184 IMG_4171 IMG_4174 IMG_4173 IMG_4177 IMG_4163 IMG_4191 93920 93921

การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับหน่วย

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558

อ่านต่อที่นี่