การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ การวิพากษ์ผลงาน ปี 2558

IMG_4244 IMG_4249 IMG_4425 IMG_4451 IMG_4251 IMG_4436 IMG_4434 IMG_4429 IMG_4456
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดการประกวดสิ่ง
              ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ การวิพากษ์ผลงานขึ้น
เป็นการจัดทำเพื่อส่งเข้าประกวดในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายหลัก
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเป็นโครงการความร่วมมือกับ ภาคเอกชน  โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเยาวชนอาชีวศึกษา ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์โดยอาศัยความรู้   
ทางด้านวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมและประเทศชาติ อ่านต่อที่นี่