การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558

53319 53320 53318 53317 53316 53312 53315 53314 53313

29 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน  “ต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ณ สนามกีฬาวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายในและส่งเสริมการแสดงออกในทางที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และลดปัญหาสิ่งเสพติดทุกชนิด อันจะทำให้เยาวชนมีคุณภาพต่อไป อ่านต่อที่นี่