ฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ

เอกสารดาว์โหลด

  • งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  • งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  • งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

 

 

  คู่มือการงานความร่วมมือ.docx (7 downloads)
  คู่มือการงานประกันคุณภาพ.docx (8 downloads)
  คู่มือการงานส่งเสริมผลผลิต-การค้า.docx (10 downloads)
  คู่มือการวิจัยฯ-1-3.docx (12 downloads)
  คู่มือการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ.docx (10 downloads)

 

 

Comments are closed.