ฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ

เอกสารดาว์โหลด

  • งานวางแผนและงบประมาณ
  • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  • งานความร่วมมือ
Tab 3 content place
  • งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  • งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  • งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
Tab 3 content place

 

 

  คู่มือการงานความร่วมมือ.docx (22 downloads)
  คู่มือการงานประกันคุณภาพ.docx (23 downloads)
  คู่มือการงานส่งเสริมผลผลิต-การค้า.docx (26 downloads)
  คู่มือการวิจัยฯ-1-3.docx (22 downloads)
  คู่มือการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ.docx (23 downloads)

 

 

Comments are closed.