ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

 

 

click-1 คำขอสลิปเงินเดือน.docx (7 downloads)
click-1 คำขอหนังสือรับรองเงินเดือน.docx (2 downloads)
click-1 บันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนตัว.docx (1 download)
click-1 แบบฟอร์มไปราชการ-1.doc (2 downloads)
click-1 แบบฟอร์มไปราชการ-2.doc (1 download)
click-1 ใบขอเบิกค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนตัว.docx (2 downloads)
click-1 ใบสำคัญรับเงิน.doc (0 downloads)
click-1 สัญญาเงินยืม.doc (3 downloads)
click-1>>>>แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้ง1/ 2560
click-1>>>>แบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
 click-1>>>>แบบสอบถามความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

Comments are closed.