ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

 

 

click-1 คำขอสลิปเงินเดือน.docx (17 downloads)
click-1 คำขอหนังสือรับรองเงินเดือน.docx (14 downloads)
click-1 บันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนตัว.docx (15 downloads)
click-1 แบบฟอร์มไปราชการ-1.doc (40 downloads)
click-1 แบบฟอร์มไปราชการ-2.doc (42 downloads)
click-1 ใบขอเบิกค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนตัว.docx (20 downloads)
click-1 ใบสำคัญรับเงิน.doc (28 downloads)
click-1 สัญญาเงินยืม.doc (71 downloads)
click-1>>>>แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้ง1/ 2560
click-1>>>>แบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
 click-1>>>>แบบสอบถามความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

Comments are closed.