ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

 

 

click-1 คำขอสลิปเงินเดือน.docx (36 downloads)
click-1 คำขอหนังสือรับรองเงินเดือน.docx (31 downloads)
click-1 บันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนตัว.docx (38 downloads)
click-1 แบบฟอร์มไปราชการ-1.doc (66 downloads)
click-1 แบบฟอร์มไปราชการ-2.doc (71 downloads)
click-1 ใบขอเบิกค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนตัว.docx (41 downloads)
click-1 ใบสำคัญรับเงิน.doc (53 downloads)
click-1 สัญญาเงินยืม.doc (102 downloads)
click-1>>>>แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้ง1/ 2560
click-1>>>>แบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
 click-1>>>>แบบสอบถามความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

Comments are closed.