ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

 

 

 

click-1 แบบฟอร์มโครงการ05.doc (11 downloads)
click-1 มาตรฐานงานประกัน.pdf (54 downloads)
click-1 ยุทธศาสตร์กลยุทธ์.pdf (52 downloads)
click-1 คำขอสลิปเงินเดือน.docx (103 downloads)
click-1 คำขอหนังสือรับรองเงินเดือน.docx (88 downloads)
click-1 บันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนตัว.docx (108 downloads)
click-1 แบบฟอร์มไปราชการ-1.doc (232 downloads)
click-1 แบบฟอร์มไปราชการ-2.doc (175 downloads)
click-1 ใบขอเบิกค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนตัว.docx (104 downloads)
click-1 ใบสำคัญรับเงิน.doc (174 downloads)
click-1 สัญญาเงินยืม.doc (259 downloads)
click-1>>>>แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้ง1/ 2560
click-1>>>>แบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
 click-1>>>>แบบสอบถามความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

Comments are closed.