ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

 

 

 

click-1 แบบฟอร์มโครงการ05.doc (6 downloads)
click-1 มาตรฐานงานประกัน.pdf (33 downloads)
click-1 ยุทธศาสตร์กลยุทธ์.pdf (37 downloads)
click-1 คำขอสลิปเงินเดือน.docx (94 downloads)
click-1 คำขอหนังสือรับรองเงินเดือน.docx (78 downloads)
click-1 บันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนตัว.docx (98 downloads)
click-1 แบบฟอร์มไปราชการ-1.doc (213 downloads)
click-1 แบบฟอร์มไปราชการ-2.doc (162 downloads)
click-1 ใบขอเบิกค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนตัว.docx (95 downloads)
click-1 ใบสำคัญรับเงิน.doc (162 downloads)
click-1 สัญญาเงินยืม.doc (235 downloads)
click-1>>>>แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้ง1/ 2560
click-1>>>>แบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
 click-1>>>>แบบสอบถามความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

Comments are closed.