หลักสูตร

     วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามวัตถุ ประสงค์ของแต่ละหลักสูตร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด  วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร ได้แก่ 
            1)  ภาคปกติ : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
            2)  ภาคสมทบ : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
            3) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

   ท่านสามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้โดยคลิ้กที่หัวข้อ  ภาคปกติ/ ภาคสมทบ /ระยะสั้น หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานทะเบียน โทรศัพท์ ต่อ  ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30-20.00 น.

Comments are closed.