ครูจ้างสอนพิเศษ

แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาการดนตรี
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนวิชาชีพระยะสั้น

Comments are closed.