ข้าราชการครู

 saman
 15451039_1271471496232036_751404096_n  sa2 sa3
        นายจีระศักดิ์  สีหมุ่ย

นางกิตติยา  ธีรพงศ์พัช

นายเกษม  วนาภรณ์

sa4 sa5 sa8

นายนพดล  ลือนาม

นางอิสรา  โชรัมย์

นายธนากร  จันทร์นามล

yanyon2

m1 m5 m3

นายผจญ  รุ่งเรือง

นายธวัชชัย  ไทยสะเทือน นายสมทรัพย์  ล้อมแพน
12746384_1019067671492720_757456208_n
 นายทินกร  อันทะคำภู
 

chem

r1 r2

นายอภิวัชร์  เปล่งเจริญศิริชัย

นายสุพจน์  วีระพันธ์ยานนท์

f1  f2       3333
นายสุเมธ  พระเดชพงษ์ นายดิเรก  ทองไวย์ นายขจรศักดิ์ ดอกแขมกลาง
 elec2
            e1    e2

             นายมังกร  พรจำศิลป์

นายสุชิน  ชินสีห์
e4      e5
           นายบรรจง  แจ่มศรี

  นายบุญฤทธิ์  บุญหมื่นไวย

bunchee

 

jjj                   sarinee
a3

นางเนาวรัตน์  สุวรรณวงษ์

 นางสาริณี  เบี่ยงกลาง นางชุลี   มามะเริง
a5
นายธีรยุทธ  เมนะรัตน์

comm

                         c1                                c2            c3

นายสุทัศน์  สังข์สนิท

นางไข่มุกข์  ประสานจิตต์ นางปัญจพร  จันทร์เชย
c6        
นายกุ้ง  หงษ์ขุนทด

น.ส.ศรารัตน์  วรรณแจ่ม

น.ส.ณิชกานต์ ไคลพิมาย

dontree

d1

นายสุรพล   นามเสนา

rayasan

 

ry6 ry1 ry5

นางพิชญ์พิมล  เลิศสุริยะกุล

นางกชกร  ขุนเพ็ง นางชัชชล  มณีโมรา
ry7 ry4
นางชลธิชา  ต้นโพธิ์ นางทรงศรี  บูรณปรีชา

infor

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.