คณะผู้บริหาร

sssd

นายสุดชาย บุตรแสนลี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

 

นายสุขสันต์ วงชมภู
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียนนักศึกษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางวรัญญา ตั้งเจริญวรคุณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

infor

 

Comments are closed.