คณะผู้บริหาร

sssd

ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

002

ไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวิทยา   สุทธิพันธ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

003

005

นายเริงศักดิ์  ใจสำราญ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียนนักศึกษา

นายฉลอง  นพคุณ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

infor

Comments are closed.