คณะผู้บริหาร

sssd

นายสุดชาย บุตรแสนลี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

นายสุขสันต์ วงชมภู

             รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.หญิง พิสชา สถาพรบำรุงเผ่า

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียนนักศึกษา

นายประกาศิต จินดาศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

infor

Comments are closed.