คณะผู้บริหาร

sssd

นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

003

นายเกียรติศักดิ์ ชัยภิบาล
รองผู้อำนวยการ-
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายเริงศักดิ์  ใจสำราญ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุขสันต์ วงชมภู
รองผู้อำนวยการ-
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียนนักศึกษา

ไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

infor

 

Comments are closed.