คณะผู้บริหาร

sssd

นายสุดชาย บุตรแสนลี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

นายเกียรติศักดิ์ ชัยภิบาล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นายสุขสันต์ วงชมภู
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียนนักศึกษา

นางวรัญญา ตั้งเจริญวรคุณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

infor

 

Comments are closed.