คณะผู้บริหาร

sssd

นายศิริพงษ์ คุณากรพันธุ์
ผู้อำนวยการ – 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

003

นายเกียรติศักดิ์ ชัยภิบาล
รองผู้อำนวยการ-
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายเริงศักดิ์  ใจสำราญ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสุขสันต์ วงชมภู
รองผู้อำนวยการ-
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียนนักศึกษา

รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

infor

 

Comments are closed.