คณะผู้บริหาร

sssd

ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

003

นายเกียรติศักดิ์ ชัยภิบาล
รองผู้อำนวยการ-
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายเริงศักดิ์  ใจสำราญ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุขสันต์ วงชมภู
รองผู้อำนวยการ-
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรม นักเรียนนักศึกษา

ไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

infor

Comments are closed.