สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

 

 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประจำปี 2564

 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประจำปี 2563

 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประจำปี 2562

 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประจำปี 2561

Comments are closed.