อ.มังกร พรจำศิลป์

ผลงานทางวิชาการ ครูมังกร  พรจำศิลป์

 

01_ปกผลงานวิจัย (10 downloads)

02_คำนิยม_คำนำ_สารบัญ (9 downloads)

03_บทที่ 1_บทนำ (11 downloads)

04_บทที่ 2_วรรณกรรม (9 downloads)

05_บทที่ 3_วิธีดำเนินวิจัย (10 downloads)

06_บทที่ 4_วิเคราะห์ผล (11 downloads)

07_บทที่ 5_อภิปรายผล (10 downloads)

08_บรรณานุกรม (9 downloads)

17_ภาคผนวก_ฌ_ประวัติผู้วิจัย (10 downloads)

ผลงานทางวิชาการ ครูมังกร  พรจำศิลป์

– เรื่อง   ผลของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรกระบวนการสืบเสาะความรู้ 5 ขั้น (5Es) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาระบบโทรทัศน์ CCTV CATV MATV สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์.pdf (47 downloads)

Comments are closed.