การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน (ดนตรีและเพลง) สถานศึกษาสังกัด สอศ.ทั้งรัฐบาล และเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อตกลง-ตารางการแข่ง-ใบสมัครดนตรีและเพลง อศจ.นม.62

–  ข้อตกลง-ตารางการแข่ง-ใบสมัครดนตรีและเพลง-อศจ.นม.62.pdf (196 downloads)  
–  ตารางการแข่งขันทักษะดนตรีและเพลง-อศจ.นม.62.pdf (148 downloads)  
–  ใบสมัครแข่งทักษะดนตรีและเพลง-อศจ.นม.62.docx (196 downloads)  

เกณฑ์การแแข่งขัน ปีการศึกษา 2562-2563

–  8.5-ทักษะลีลาศระยะสั้น.pdf (77 downloads)  
–  9.1-การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ชาย.pdf (270 downloads)  
–  9.2-การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-หญิง.pdf (207 downloads)  
–  9.3-การประกวดร้องเพลงไทยสากล-ชาย.pdf (170 downloads)  
–  9.4-การประกวดร้องเพลงไทยสากล-หญิง.pdf (149 downloads)  
–  9.5-การประกวดร้องเพลงสากล-ชาย.pdf (127 downloads)  
–  9.6-การประกวดร้องเพลงสากล-หญิง.pdf (122 downloads)  
–  9.7-การประกวดโพล์คซอง.pdf (385 downloads)  
–  9.8-การประกวดดนตรีสากล.pdf (321 downloads)  

 

 

ใบสมัคร

611029-ใบสมัครดนตรีไทย-อศจ.นม.2561.pdf (167 downloads)
611029-ใบสมัครประกวดร้องเพลง-ระดับอศจ.นม.2561.pdf (118 downloads)
611029-ใบสมัครวงดนตรีโฟล์คซอง-ใบให้คะแนน-ระดั.pdf (132 downloads)
611029-ใบสมัครวงดนตรีสากลคนพันธ์อา-ใบให้คะแนน.pdf (101 downloads)

 เกณฑ์การแแข่งขัน

เกณฑ์การแแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งคนพัน-R.pdf (102 downloads)
เกณฑ์การแแข่งขันร้องเพลงไทยสากลคนพันธ์-R-.pdf (69 downloads)
เกณฑ์การแแข่งขันร้องเพลงสากลคนพันธ์-R-ปี-60-6.pdf (70 downloads)
เกณฑ์การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์อา-ป.pdf (97 downloads)
เกณฑ์การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์อา-ปี-60-61.pdf (72 downloads)
เกณฑ์ประกวดดนตรีไทยคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (117 downloads)

 

กำหนดการแข่งขัน

611029-กำหนดการแข่งขันทักษะดนตรีและเพลง-ระดับ-อศจ.pdf (160 downloads)

สรุปผล-ประกาศผล

ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ชาย-อศ.จ.นม.61-1.pdf (94 downloads)
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-หญิง-อศ.จ.นม.61.pdf (85 downloads)
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยสากล-สตริง-ชาย-อศ.จ.นม.61.pdf (79 downloads)
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยสากล-สตริง-หญิง-อศ.จ.นม.61.pdf (81 downloads)
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงสากล-ชาย-อศ.จ.นม.61.pdf (82 downloads)
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงสากล-หญิง-อศ.จ.นม.61.pdf (69 downloads)

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน (ดนตรีและเพลง) สถานศึกษาสังกัด สอศ. ประจำปีการศึกษา 2560

Comments are closed.