การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน (ดนตรีและเพลง) สถานศึกษาสังกัด สอศ. ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดและเกณฑ์ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ทักษะพื้นฐาน  ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ระดับสถานศึกษา       ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561

การแแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งคนพันธ์-R-ปี-61.pdf (277 downloads)
การแแข่งขันร้องเพลงไทยสากลคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (192 downloads)
การแแข่งขันร้องเพลงสากลคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (154 downloads)
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (327 downloads)
การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (799 downloads)
เกณฑ์ประกวดดนตรีไทยคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (260 downloads)

ใบสมัคร

ใบสมัครดนตรีไทย-อศจ.นม.2560.pdf (93 downloads)
ใบสมัครประกวดร้องเพลง-ใบให้คะแนน-อศจ.นม.2560.pdf (174 downloads)
ใบสมัครวงดนตรีโฟล์คซอง-ใบให้คะแนน-อศจ.นม.2560.pdf (118 downloads)
ใบสมัครวงดนตรีสากลคนพันธ์R-ใบให้คะแนน-อศจ.นม.2560.pdf (100 downloads)

สรุปผล-ประกาศผล

ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-ขลุ่ยเพียงออ.pdf (50 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-ขิมสาย.pdf (37 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-จะเข้.pdf (32 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-ซออู้.pdf (45 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-ระนาดเอก.pdf (33 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ชาย.pdf (56 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-หญิง.pdf (46 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยสากล-สตริง-ชาย.pdf (40 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยสากล-สตริง-หญิง.pdf (42 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงสากล-ชาย.pdf (39 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงสากล-หญิง-1.pdf (56 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดวงดนตรีโฟร์คซองคนพันธุ์-R.pdf (52 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์-R.pdf (67 downloads) >>>

Comments are closed.