การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน (ดนตรีและเพลง) สถานศึกษาสังกัด สอศ. ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดและเกณฑ์ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ทักษะพื้นฐาน  ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ระดับสถานศึกษา       ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561

การแแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งคนพันธ์-R-ปี-61.pdf (198 downloads)
การแแข่งขันร้องเพลงไทยสากลคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (103 downloads)
การแแข่งขันร้องเพลงสากลคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (74 downloads)
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (219 downloads)
การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (230 downloads)
เกณฑ์ประกวดดนตรีไทยคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (147 downloads)

ใบสมัคร

ใบสมัครดนตรีไทย-อศจ.นม.2560.pdf (59 downloads)
ใบสมัครประกวดร้องเพลง-ใบให้คะแนน-อศจ.นม.2560.pdf (117 downloads)
ใบสมัครวงดนตรีโฟล์คซอง-ใบให้คะแนน-อศจ.นม.2560.pdf (79 downloads)
ใบสมัครวงดนตรีสากลคนพันธ์R-ใบให้คะแนน-อศจ.นม.2560.pdf (55 downloads)

สรุปผล-ประกาศผล

ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-ขลุ่ยเพียงออ.pdf (16 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-ขิมสาย.pdf (8 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-จะเข้.pdf (7 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-ซออู้.pdf (7 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-ระนาดเอก.pdf (3 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ชาย.pdf (15 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-หญิง.pdf (15 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยสากล-สตริง-ชาย.pdf (3 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยสากล-สตริง-หญิง.pdf (8 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงสากล-ชาย.pdf (11 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงสากล-หญิง-1.pdf (17 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดวงดนตรีโฟร์คซองคนพันธุ์-R.pdf (18 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์-R.pdf (20 downloads) >>>

Comments are closed.