การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน (ดนตรีและเพลง) สถานศึกษาสังกัด สอศ. ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดและเกณฑ์ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ทักษะพื้นฐาน  ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ระดับสถานศึกษา       ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561

การแแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งคนพันธ์-R-ปี-61.pdf (392 downloads)
การแแข่งขันร้องเพลงไทยสากลคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (295 downloads)
การแแข่งขันร้องเพลงสากลคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (247 downloads)
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (677 downloads)
การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (1244 downloads)
เกณฑ์ประกวดดนตรีไทยคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (350 downloads)

ใบสมัคร

ใบสมัครดนตรีไทย-อศจ.นม.2560.pdf (132 downloads)
ใบสมัครประกวดร้องเพลง-ใบให้คะแนน-อศจ.นม.2560.pdf (252 downloads)
ใบสมัครวงดนตรีโฟล์คซอง-ใบให้คะแนน-อศจ.นม.2560.pdf (194 downloads)
ใบสมัครวงดนตรีสากลคนพันธ์R-ใบให้คะแนน-อศจ.นม.2560.pdf (377 downloads)

สรุปผล-ประกาศผล

ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-ขลุ่ยเพียงออ.pdf (70 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-ขิมสาย.pdf (47 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-จะเข้.pdf (39 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-ซออู้.pdf (55 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-ระนาดเอก.pdf (50 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ชาย.pdf (70 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-หญิง.pdf (63 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยสากล-สตริง-ชาย.pdf (60 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยสากล-สตริง-หญิง.pdf (57 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงสากล-ชาย.pdf (54 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงสากล-หญิง-1.pdf (72 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดวงดนตรีโฟร์คซองคนพันธุ์-R.pdf (76 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์-R.pdf (96 downloads) >>>

Comments are closed.