การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน (ดนตรีและเพลง) สถานศึกษาสังกัด สอศ. ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดและเกณฑ์ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ทักษะพื้นฐาน  ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ระดับสถานศึกษา       ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561

การแแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งคนพันธ์-R-ปี-61.pdf (258 downloads)
การแแข่งขันร้องเพลงไทยสากลคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (171 downloads)
การแแข่งขันร้องเพลงสากลคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (135 downloads)
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (304 downloads)
การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (625 downloads)
เกณฑ์ประกวดดนตรีไทยคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (225 downloads)

ใบสมัคร

ใบสมัครดนตรีไทย-อศจ.นม.2560.pdf (87 downloads)
ใบสมัครประกวดร้องเพลง-ใบให้คะแนน-อศจ.นม.2560.pdf (149 downloads)
ใบสมัครวงดนตรีโฟล์คซอง-ใบให้คะแนน-อศจ.นม.2560.pdf (106 downloads)
ใบสมัครวงดนตรีสากลคนพันธ์R-ใบให้คะแนน-อศจ.นม.2560.pdf (85 downloads)

สรุปผล-ประกาศผล

ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-ขลุ่ยเพียงออ.pdf (43 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-ขิมสาย.pdf (31 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-จะเข้.pdf (27 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-ซออู้.pdf (40 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-ระนาดเอก.pdf (30 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ชาย.pdf (49 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-หญิง.pdf (38 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยสากล-สตริง-ชาย.pdf (33 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยสากล-สตริง-หญิง.pdf (34 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงสากล-ชาย.pdf (33 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงสากล-หญิง-1.pdf (50 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดวงดนตรีโฟร์คซองคนพันธุ์-R.pdf (48 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์-R.pdf (58 downloads) >>>

Comments are closed.