การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน (ดนตรีและเพลง) สถานศึกษาสังกัด สอศ. ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดและเกณฑ์ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ทักษะพื้นฐาน  ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ระดับสถานศึกษา       ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561

การแแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งคนพันธ์-R-ปี-61.pdf (398 downloads)
การแแข่งขันร้องเพลงไทยสากลคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (304 downloads)
การแแข่งขันร้องเพลงสากลคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (263 downloads)
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (690 downloads)
การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (1251 downloads)
เกณฑ์ประกวดดนตรีไทยคนพันธ์-R-ปี-60-61.pdf (361 downloads)

ใบสมัคร

ใบสมัครดนตรีไทย-อศจ.นม.2560.pdf (140 downloads)
ใบสมัครประกวดร้องเพลง-ใบให้คะแนน-อศจ.นม.2560.pdf (257 downloads)
ใบสมัครวงดนตรีโฟล์คซอง-ใบให้คะแนน-อศจ.นม.2560.pdf (200 downloads)
ใบสมัครวงดนตรีสากลคนพันธ์R-ใบให้คะแนน-อศจ.นม.2560.pdf (391 downloads)

สรุปผล-ประกาศผล

ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-ขลุ่ยเพียงออ.pdf (72 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-ขิมสาย.pdf (49 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-จะเข้.pdf (40 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-ซออู้.pdf (56 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดดนตรีไทยแบบเดี่ยว-เครื่องดนตรี-ระนาดเอก.pdf (52 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ชาย.pdf (73 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-หญิง.pdf (66 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยสากล-สตริง-ชาย.pdf (62 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยสากล-สตริง-หญิง.pdf (59 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงสากล-ชาย.pdf (56 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดร้องเพลงสากล-หญิง-1.pdf (75 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดวงดนตรีโฟร์คซองคนพันธุ์-R.pdf (79 downloads) >>>
ประกาศผลการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์-R.pdf (99 downloads) >>>

Comments are closed.