ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่-3-เผยแพร่.docx (43 downloads)

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อมุ่งเน้นการส้รางผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้ความสามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน..ได้เปิดให้บริการแก่ บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา และบุคคลภายนอกที่สนใจ ได้แก่ โครงการซ่อมมุ้งลวด โครงการซ่อมคอมพิวเตอร์ อับเกรด ติดตั้งระบบปฏิบัติการ    และร้านกาแฟ ลานไทรคอฟฟี่

โครงสร้างการบริหาร

 

โครงการและกิจกรรม

นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาที่ได้ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเอง “วรณ์เพื่อนเกาะ” ของนายรัชชานนท์  เพื่อนเกาะ นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

“นักศึกษามีธุรกิจเป็นของตัวเอง”

” นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาที่ได้ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเอง “อาทิตย์ท่อไอเสีย” ของนายอาทิตย์ นามตาแสง นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคโลหะ ”

“โครงการงานสแตนเลส”

 

” ธุรกิจเตาเหล็ก  “

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ธุรกิจเตาเหล็ก ในราคาย่อมเยา  400฿/ใบ

 

“โครงการซ่อมมุ้งลวด”

 

“โครงการซ่อมคอมพิวเตอร์ อับเกรด ติดตั้งระบบปฏิบัติการ”

 

“ร้านกาแฟ ลานไทรคอฟฟี่”

 

“ร้านชาสมใจ”

นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบธุรกิจได้ ตัวอย่างของนักเรียน นักศึกษา ที่จบไปแล้วมีธุรกิจเป็นของตัวเอง “ร้านชาสมใจ” ของนางสาวธีระรัตน์ เงินแถบ นักเรียนแผนกวิชาการบัญชี

 

Comments are closed.