ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

Gif (94) ข้อมูล-9-ประการ-2563.pdf (9 downloads)

Gif (94) ข้อมูล-9-ประการ-2562.pdf (11 downloads)

 

Gif (94)  ข้อมูล-9-ประการ-2561.pdf (0 downloads)

 

2559

>>>ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2559<<<

Gif (94)  1-ข้อมูลทั่วไป-ปีการศึกษา-2559.pdf (320 downloads)
Gif (94)  2-ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2559.pdf (663 downloads)
Gif (94)  3-ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559.pdf (135 downloads)
Gif (94)  4-ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2559.pdf (128 downloads)
 Gif (94) 5-หลักสูตรการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559.pdf (224 downloads)
 Gif (94) 6-ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2559.pdf (105 downloads)
 Gif (94) 7-ข้อมูลตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2559.pdf (112 downloads)
Gif (94)  8-เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2559.pdf (132 downloads)
Gif (94)  9-ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559.pdf (170 downloads)

 

2558

>>>ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2558<<<

Gif (94) 1-ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558.pdf (88 downloads)
Gif (94) 2-ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2558.pdf (121 downloads)
Gif (94) 3-ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558.pdf (82 downloads)
Gif (94) 4-ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2558.pdf (55 downloads)
 Gif (94)5-หลักสูตรการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558.pdf (0 downloads)
 Gif (94)6-ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2558.pdf (0 downloads)
 Gif (94) 7-ข้อมูลตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2558.pdf (64 downloads)
Gif (94) 8-เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2558.pdf (69 downloads)
Gif (94) 9-ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2558.pdf (78 downloads)

 

2557

>>>ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2557<<<

Gif (94) 1-ข้อมูลพิ้นฐาน ปีการศึกษา 2557.pdf (91 downloads)
Gif (94) 2-ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2557.pdf (85 downloads)
Gif (94) 3-ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557.pdf (84 downloads)
Gif (94) 4-ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2557.pdf (69 downloads)
 Gif (94)5-หลักสูตรการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557.pdf (0 downloads)
 Gif (94)6-ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2558.pdf (0 downloads)
 Gif (94) 7-ข้อมูลตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2557.pdf (74 downloads)
Gif (94) 8-เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2557.pdf (75 downloads)
Gif (94) 9-ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2557.pdf (98 downloads)

Comments are closed.