ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

2559

>>>ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2559<<<

Gif (94)  1-ข้อมูลทั่วไป-ปีการศึกษา-2559.pdf (116 downloads)
Gif (94)  2-ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2559.pdf (261 downloads)
Gif (94)  3-ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559.pdf (43 downloads)
Gif (94)  4-ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2559.pdf (30 downloads)
 Gif (94) 5-หลักสูตรการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559.pdf (80 downloads)
 Gif (94) 6-ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2559.pdf (34 downloads)
 Gif (94) 7-ข้อมูลตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2559.pdf (34 downloads)
Gif (94)  8-เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2559.pdf (48 downloads)
Gif (94)  9-ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559.pdf (80 downloads)

 

2558

>>>ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2558<<<

Gif (94) 1-ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558.pdf (25 downloads)
Gif (94) 2-ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2558.pdf (35 downloads)
Gif (94) 3-ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558.pdf (22 downloads)
Gif (94) 4-ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2558.pdf (15 downloads)
 Gif (94)5-หลักสูตรการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558.pdf (0 downloads)
 Gif (94)6-ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2558.pdf (0 downloads)
 Gif (94) 7-ข้อมูลตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2558.pdf (17 downloads)
Gif (94) 8-เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2558.pdf (20 downloads)
Gif (94) 9-ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2558.pdf (20 downloads)

 

2557

>>>ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2557<<<

Gif (94) 1-ข้อมูลพิ้นฐาน ปีการศึกษา 2557.pdf (24 downloads)
Gif (94) 2-ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2557.pdf (29 downloads)
Gif (94) 3-ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557.pdf (10 downloads)
Gif (94) 4-ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2557.pdf (16 downloads)
 Gif (94)5-หลักสูตรการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557.pdf (0 downloads)
 Gif (94)6-ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2558.pdf (0 downloads)
 Gif (94) 7-ข้อมูลตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2557.pdf (18 downloads)
Gif (94) 8-เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2557.pdf (15 downloads)
Gif (94) 9-ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2557.pdf (44 downloads)

Comments are closed.