ภาคปกติ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  • ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์ /สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ /สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง /สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการบัญชี /สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาศิลปการดนตรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขางานเทคนิคยานยนต์ /สาขางานไฟฟ้ากำลัง /สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ /สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ /สาขาวิชาการบัญชี

 

Comments are closed.