อ.สุชิน ชินสีห์

  เอกสารเผยแพร่งานวิจัย
      >>  การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC โปรแกรมด้วยภาษา PIC BASIC และภาษา C สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
      >>  การหาประสิทธิภาพหนังสือเรียนวิชาวงจรพัลส์และดิจิตอล รหัสวิชา 2104-2207  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
     เอกสารใบงานและ source code ไมโครคอลโทรลเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร์
     >> วิชาไมโครโพรเซสเซอร์ บทที่ 1
     >> วิชาไมโครโพรเซสเซอร์ บทที่ 2
     >> วิชาไมโครโพรเซสเซอร์ บทที่ 3
     >> วิชาไมโครโพรเซสเซอร์ บทที่ 4
     >> วิชาไมโครโพรเซสเซอร์ บทที่ 5
      >> เอกสารใบงานภาษา C++ ข้อ 1 ถึง 40
        >> อกสารใบงานภาษา C++ ข้อ ข้อ 41
*** เฉลยข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2557  วิชาดิจิตอลเทคนิค ***
 ***เฉลยข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2557  วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า***
——————————————————————————————————————————-
       เฉลยแบบฝึกหัด วิชาดิจิตอล (2105-2007)

le10

      1. เฉลยแบบฝึกหัดวิชาวงจรดิจิตอล  บทที่1
        2. เฉลยแบบฝึกหัดวิชาวงจรดิจิตอล  บทที่ 2
        3. เฉลยแบบฝึกหัดวิชาวงจรดิจิตอล  บทที่ 3
        4. เฉลยแบบฝึกหัดวิชาวงจรดิจิตอล  บทที่ 4
        5. เฉลยแบบฝึกหัดวิชาวงจรดิจิตอล  บทที่ 5
        6. เฉลยแบบฝึกหัดวิชาวงจรดิจิตอล  บทที่ 6
        7. เฉลยแบบฝึกหัดวิชาวงจรดิจิตอล  บทที่ 7
        8. เฉลยแบบฝึกหัดวิชาวงจรดิจิตอล  บทที่ 8
       9. เฉลยแบบฝึกหัดวิชาวงจรดิจิตอล บทที่ 9

pic1

 

 

 

>>> ตัวอย่างโปรแกรม POP_BOT
>>> SamplePOP_BOT 

74

E-Book:: สื่อการเรียนวิชาวงจรพัลส์และดิจิตอล เรื่องลอจิกเกตพื้นฐาน

หนังสือ ดิจิตอลเทคนิค

digital technic

Gif (94)– หน่วยที่ 1 วงจรสร้างสัญญานนาฬิกา
Gif (94)– หน่วยที่ 2 วงจรลอจิกเกต
Gif (94)– หน่วยที่ 3 วงจรบวกเลขไบนารี
Gif (94)– หน่วยที่ 4 วงจรมัลติเพล็กซ์และดีมัลติเพล็กซ์
Gif (94)– หน่วยที่ 5 วงจรเข้ารหัส วงจรถอยรหัส และวงจรแสดงผล
Gif (94)– หน่วยที่ 6 ไอซีฟลิบฟลอป
Gif (94)– หน่วยที่ 7 วงจรนับ
Gif (94)– หน่วยที่ 8 วงจรเลื่อนข้อมูลและวงจรบัฟเฟอร์
Gif (94)– หน่วยที่ 9 โครงสร้างและการใช้งานหน่วยความจำ
Gif (94)– หน่วยที่ 10 วงจรแปลงสัญญานแอนะล๊อกเป็นดิจิทัล

 

หนังสือ พัลส์เทคนิค

pulse technic

 

 

Gif (94)– หน่วยที่ 1 วงจรผลิตสัญญานรูปไซน์
Gif (94)– หน่วยที่ 2 วงจรลดทอนสัญญาน
Gif (94)– หน่วยที่ 3 วงจรอินติเกรเตอร์
Gif (94)– หน่วยที่ 4 วงจรดิฟเฟอร์เรนดิเอเตอร์
Gif (94)– หน่วยที่ 5 วงจรคลิปเปอร์
Gif (94)– หน่วยที่ 6 สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
Gif (94)– หน่วยที่ 7 วงจรชมิตทริกเกอร์
Gif (94)– หน่วยที่ 8 วงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์
Gif (94)– หน่วยที่ 9 วงจรสร้างสัญญานไทส์เบสและซิงค์โครไนซ์ของออสซิลโลสโคป
วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (3105-1001)
Gif (94) เฉลยแบบทดสอบชุดที่1_2559.pdf (601 downloads)
เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัส 3105-2007

>>>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…

คู่มือการสร้างและใช้งาน ชุดการสอน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัส 3105-2007

>>>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…

สื่อการสอน powerpoint  วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัส 3105-2007

>>>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…

คู่มือการสร้างและการใช้งาน เครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากน้ำ

>>>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…

Comments are closed.