อ.นพดล ลือนาม

เอกสารเผยแพร่ ครูนพดล ลือนาม

1-1

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
หัวเรื่อง
<1> สัญลักษณ์ แสดงผลบวก
<2> ค่าเฉลี่ยเลขาคณิต

[โหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่] click


การบวกและการลบเมทริกซ์.pdf (152 downloads)  

แหล่งที่มาข้อมูล :  ครูนพดล ลือนาม

Comments are closed.