อ.เนาวรัตน์ สุวรรณวงษ์

เอกสารเผยแพร่ ครูเนาวรัตน์ สุวรรณวงษ์

หน่วยที่ 2 การบัญชีหุ้นส่วน : การบันทึกรายการเปิดบัญชี
หัวเรื่อง
          1. ความหมายของการเปิดบัญชี
          2. การลงทุนของหุ้นส่วน
          3. การบันทึกเปิดรายการเปิดบัญชีและงบดุล  ณ วันเริ่มกิจการ

[โหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่] click


 

แหล่งที่มาข้อมูล :  ครูเนาวรัตน์ สุวรรณวงษ์

 

Comments are closed.