การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

35 views

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัย ฯ ได้จัดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตามนโบายของกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับ เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักคิด หลักปฏิบัติ มาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียน การสอน ตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตะหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่น อย่างยั่งยืนตลอดไป ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

>>คลังภาพ

 

 

Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *