โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยของครู การวิจัยของนักเรียน นักศึกษา

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัย ฯ โดย นายศิริพงษ์ … Continue reading

ประเมินมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัย ฯ โดยนายศิริพงษ์ ค… Continue reading