ประชุมเพื่อคัดเลือกรายการหนังสือเรียนตามนโยบายฯ (ภาคี 4 ฝ่าย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนนักเรียน)

ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสี… Continue reading