พิธีเปิดการอบรม โครงการผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการสุดชาย  บุตรเ… Continue reading

พิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การทำมุ้งลวดสำหรับกำลังพลและครอบครัว โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการสุดชาย  บุตรเ… Continue reading

การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านอำนวยการสุดชาย บุตรเ… Continue reading