ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. ระบบปกติ ระบบทวิภาคี ระบบทวิศึกษา ระบบภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ (ฤดูร้อน) ๑/๒๕๖๓ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วิทยาลัย ฯ ได้จัดปฐมนิเท… Continue reading