โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยของครู การวิจัยของนักเรียน นักศึกษา

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัย ฯ โดย นายศิริพงษ์ … Continue reading