วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พรรษา 86 พรรษา

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีเนื่องใ… Continue reading

การอบรมเชิงประฏิบัติการจัดทำโครงงานคุณธรรมด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ของนักเรียน นักศึกษา

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 วิทยาลัย ฯ ได้จัดการอบรมเชิง… Continue reading