การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับจังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยฯ โดย… Continue reading

งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษาพื้นฐานระดับสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา โครงการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง โครกงารประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์อา ประเพณีลอยกระทง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 วิทย่ลัย ฯ ได้จัดงานประชุ… Continue reading

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วิทยาลัย ฯ  โดยนายไพฑูรย์ … Continue reading

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วิทยาลัย ฯ ได้จัดแสดงนิทรร… Continue reading