ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศจากทางวิทยาลัยฯ


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คำสั่งวิทยาลัยฯ
 • สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
FileDate addedFile sizeDownloads
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560ตุลาคม 16, 2017 12:12 pm 10 MB 7
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน ระดับ ปวช./ปวส.)ตุลาคม 10, 2017 4:02 pm 4 MB 162
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น)ตุลาคม 10, 2017 4:02 pm 3 MB 36
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (แม่บ้าน)ตุลาคม 10, 2017 4:02 pm 3 MB 7
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560กันยายน 15, 2017 4:38 pm 1 MB 105
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560กันยายน 14, 2017 10:27 am 2 MB 194
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ (ระยะสั้น) ภาคฤดูฝน (premium course) ปีการศึกษา 2560กันยายน 12, 2017 10:40 am 32 KB 316
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560สิงหาคม 15, 2017 4:53 pm 8 MB 83
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560กรกฎาคม 17, 2017 8:58 am 2 MB 52
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560มิถุนายน 16, 2017 2:16 pm 2 MB 91
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560พฤษภาคม 15, 2017 4:54 pm 2 MB 103
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวส.ภาคสมทบ ภาคเรียนที่1/2560พฤษภาคม 11, 2017 4:39 pm 1 MB 738
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวส.ภาคสมทบ ภาคเรียนที่1/2560 (ฉบับที่2)พฤษภาคม 11, 2017 4:39 pm 1 MB 509
pdf เผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560เมษายน 11, 2017 1:41 pm 2 MB 119
FileDate addedFile sizeDownloads
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560ตุลาคม 16, 2017 12:12 pm 10 MB 7
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน ระดับ ปวช./ปวส.)ตุลาคม 10, 2017 4:02 pm 4 MB 162
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น)ตุลาคม 10, 2017 4:02 pm 3 MB 36
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (แม่บ้าน)ตุลาคม 10, 2017 4:02 pm 3 MB 7
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560กันยายน 15, 2017 4:38 pm 1 MB 105
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560กันยายน 14, 2017 10:27 am 2 MB 194
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ (ระยะสั้น) ภาคฤดูฝน (premium course) ปีการศึกษา 2560กันยายน 12, 2017 10:40 am 32 KB 316
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560สิงหาคม 15, 2017 4:53 pm 8 MB 83
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560กรกฎาคม 17, 2017 8:58 am 2 MB 52
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560มิถุนายน 16, 2017 2:16 pm 2 MB 91
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560พฤษภาคม 15, 2017 4:54 pm 2 MB 103
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวส.ภาคสมทบ ภาคเรียนที่1/2560พฤษภาคม 11, 2017 4:39 pm 1 MB 738
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวส.ภาคสมทบ ภาคเรียนที่1/2560 (ฉบับที่2)พฤษภาคม 11, 2017 4:39 pm 1 MB 509
pdf เผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560เมษายน 11, 2017 1:41 pm 2 MB 119
FileDate addedFile sizeDownloads
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560ตุลาคม 16, 2017 12:12 pm 10 MB 7
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน ระดับ ปวช./ปวส.)ตุลาคม 10, 2017 4:02 pm 4 MB 162
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น)ตุลาคม 10, 2017 4:02 pm 3 MB 36
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (แม่บ้าน)ตุลาคม 10, 2017 4:02 pm 3 MB 7
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560กันยายน 15, 2017 4:38 pm 1 MB 105
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560กันยายน 14, 2017 10:27 am 2 MB 194
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ (ระยะสั้น) ภาคฤดูฝน (premium course) ปีการศึกษา 2560กันยายน 12, 2017 10:40 am 32 KB 316
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560สิงหาคม 15, 2017 4:53 pm 8 MB 83
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560กรกฎาคม 17, 2017 8:58 am 2 MB 52
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560มิถุนายน 16, 2017 2:16 pm 2 MB 91
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560พฤษภาคม 15, 2017 4:54 pm 2 MB 103
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวส.ภาคสมทบ ภาคเรียนที่1/2560พฤษภาคม 11, 2017 4:39 pm 1 MB 738
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวส.ภาคสมทบ ภาคเรียนที่1/2560 (ฉบับที่2)พฤษภาคม 11, 2017 4:39 pm 1 MB 509
pdf เผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560เมษายน 11, 2017 1:41 pm 2 MB 119

 วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯคลังภาพกิจกรรม


กิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ

 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น

  46 views

  IMG_6387 IMG_6388 IMG_6398 IMG_6411 IMG_6423 IMG_6431 IMG_6436 IMG_6438 IMG_6440 IMG_6444 IMG_6446

  วันที่ 16   ตุลาคม   2560   วิทยาลัยฯ   ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น ภาคเรียน…. อ่านต่อที่นี่

 • 100 ปี ธงไตรรงค์

  34 views

  IMG_6333 IMG_6330 IMG_6325 IMG_6323 IMG_6319 IMG_6318 IMG_6310

  วันที่ 28 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึก….. อ่านต่อที่นี่

 • มุทิตาจิต 2560

  32 views

  IMG_6137 IMG_6134 IMG_6131 IMG_6120 IMG_6022 IMG_6020 IMG_6018 IMG_6010 IMG_6009 IMG_5987 IMG_5984 IMG_5968

  วันที่ 27 กันยายน 2560 วิทยาลัยฯ  นำโดยคณะผู้บิหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดงานมุทิตาจิต ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน  ประกอบไปด้วย….. อ่านต่อที่นี่

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมการลงโปรแกรมการ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำปีการศึกษา 2560

  34 views

  student care007 student care006 student care0028 student care0020 student care0018 student care0004

  วันที่ 27 กันยายน 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมการลงโปรแกรมการ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร นักเรียน….. อ่านต่อที่นี่

 • โครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

  53 views

  534952 534953 534955 534956 534957

  วันที่ 15 กันยายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ร่วมกับ สพป.เขต3 นครราชสีมา (โดยการนำของ ผอ.สพป.เขต3 พร้อมด้วยครูแนะแนวฯ) จัด”โครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำ” ให้นักเรียน ชั้น ม.3 โรงเรียนขยาย….. อ่านต่อที่นี่

 • คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  IMG_5518 IMG_5524 IMG_5570 IMG_5575 IMG_5580 IMG_5607 IMG_5617 IMG_5632 IMG_5653 IMG_5662

  วันที่ 12 กันยายน 2560 วิทยาลัยฯ นำโดย นาย อาคม จันทร์นาม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ ดร.สำราญ หงษ์กลาง ประธานอศจ.นครราชสีมา ตลอดจน คณะผู้บริหาร ครู…… อ่านต่อที่นี่

 • การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
  IMG_5418 IMG_5415 IMG_5409 IMG_5404 IMG_5402 IMG_5400 IMG_5393 IMG_5382 IMG_5378 IMG_5369 IMG_5364 IMG_5349 IMG_5340 IMG_5327 IMG_5305-2 IMG_5297-2 IMG_5273-2 IMG_5252-2 IMG_5214-2 IMG_5197-2

  วันที่ 6 กันยายน 2560 วิทยาลัย ฯ จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะและ….. อ่านต่อที่นี่

 • โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับ การจัดทำแผนการฝึกในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560
  IMG_5173 IMG_5169 IMG_5164 IMG_5162 IMG_5137 IMG_5132 IMG_5113 IMG_5111

  วันที่ 31 สิงหาคม 2560 วิทยาลัย ฯ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับ การจัดทำแผนการฝึกใน…. อ่านต่อที่นี่

 • ประเมินศูนย์บ่มเพาะ
  IMG_5109 IMG_5105 IMG_5101 IMG_5098 IMG_5062 IMG_5059 IMG_5053 IMG_5047

  วันที่ 24 สิงหาคม 2560  วิทยาลัยฯ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ…. อ่านต่อที่นี่

 • นิทรรศการการฝึกอาชีพหลักสูตร e to e
  IMG_4980 IMG_4991 IMG_5009 IMG_5010 IMG_5015 IMG_5018 IMG_5020 IMG_5025 IMG_5026 IMG_5035 IMG_5036 IMG_5037

  วันที่ 21 สิงหาคม 2560   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) พร้อมด้วยเลขาธิการ กอศ. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาฯทั้งสามท่าน และคณะผู้บริหารในอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาได้เยียมชมนิทรรศการ…. อ่านต่อที่นี่ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา)Comments are closed.