ข่าวประชาสัมพันธ์

2017-02-06_10-20-14 27 (2) NY2016    2244     S__54894640       4491        2016-03-15_15-34-06                400x300


ประกาศจากทางวิทยาลัยฯ


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คำสั่งวิทยาลัยฯ
 • สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
FileDate addedFile sizeDownloads
pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร (ครั้งที่2)มกราคม 27, 2017 8:28 pm 186 KB 65
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2560มกราคม 4, 2017 5:54 pm 216 KB 141
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร(ครั้งที่2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ธันวาคม 30, 2016 3:02 pm 613 KB 76
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ธันวาคม 28, 2016 5:13 pm 65 KB 692
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (เพิ่มเติม)ธันวาคม 28, 2016 5:13 pm 57 KB 396
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) หลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร (ครั้งที่ 2)ธันวาคม 27, 2016 2:34 pm 2 MB 48
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ธันวาคม 27, 2016 2:31 pm 175 KB 55
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2560ธันวาคม 27, 2016 10:32 am 405 KB 109
pdf ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร022ธันวาคม 14, 2016 9:14 pm 618 KB 56
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการธันวาคม 14, 2016 7:50 pm 763 KB 143
pdf ยืนยันการใช้ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน-TOR-หลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร020ธันวาคม 9, 2016 11:07 am 186 KB 50
pdf ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) หลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารธันวาคม 2, 2016 8:59 pm 2 MB 83
FileDate addedFile sizeDownloads
pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร (ครั้งที่2)มกราคม 27, 2017 8:28 pm 186 KB 65
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2560มกราคม 4, 2017 5:54 pm 216 KB 141
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร(ครั้งที่2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ธันวาคม 30, 2016 3:02 pm 613 KB 76
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ธันวาคม 28, 2016 5:13 pm 65 KB 692
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (เพิ่มเติม)ธันวาคม 28, 2016 5:13 pm 57 KB 396
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) หลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร (ครั้งที่ 2)ธันวาคม 27, 2016 2:34 pm 2 MB 48
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ธันวาคม 27, 2016 2:31 pm 175 KB 55
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2560ธันวาคม 27, 2016 10:32 am 405 KB 109
pdf ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร022ธันวาคม 14, 2016 9:14 pm 618 KB 56
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการธันวาคม 14, 2016 7:50 pm 763 KB 143
pdf ยืนยันการใช้ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน-TOR-หลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร020ธันวาคม 9, 2016 11:07 am 186 KB 50
pdf ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) หลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารธันวาคม 2, 2016 8:59 pm 2 MB 83
FileDate addedFile sizeDownloads
pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร (ครั้งที่2)มกราคม 27, 2017 8:28 pm 186 KB 65
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2560มกราคม 4, 2017 5:54 pm 216 KB 141
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร(ครั้งที่2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ธันวาคม 30, 2016 3:02 pm 613 KB 76
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ธันวาคม 28, 2016 5:13 pm 65 KB 692
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (เพิ่มเติม)ธันวาคม 28, 2016 5:13 pm 57 KB 396
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) หลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร (ครั้งที่ 2)ธันวาคม 27, 2016 2:34 pm 2 MB 48
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ธันวาคม 27, 2016 2:31 pm 175 KB 55
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2560ธันวาคม 27, 2016 10:32 am 405 KB 109
pdf ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร022ธันวาคม 14, 2016 9:14 pm 618 KB 56
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการธันวาคม 14, 2016 7:50 pm 763 KB 143
pdf ยืนยันการใช้ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน-TOR-หลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร020ธันวาคม 9, 2016 11:07 am 186 KB 50
pdf ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) หลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารธันวาคม 2, 2016 8:59 pm 2 MB 83


ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี 12 สิงหา มหาราชินี 2559 ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ 

กิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ


 • การปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพ ระดับ ปวช ปวส ระบบปกติและระบบทวิภาคี ประจำภาคเรียนที่ 3/2559 1/2560
  IMG_8613 IMG_8614 IMG_8616 IMG_8621 IMG_8632 IMG_8634 IMG_8639 IMG_8641 IMG_8643 IMG_8644 IMG_8645 IMG_8653 IMG_8660 IMG_8662

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 การปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพ ระดับ ปวช. ปวส. ระบบปกติและระบบทวิภาคี ประจำภาคเรียนที่ 3/59 1/60 ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • การแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20

  เมื่อวันที่ 15- 16 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

  อ่านต่อที่นี่

 • กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
  IMG_8217   IMG_8218   IMG_8221   IMG_8223   IMG_8226   IMG_8227   IMG_8230   IMG_8237   IMG_8241   IMG_8266   IMG_8270   IMG_8272   IMG_8273   IMG_8283   IMG_8285

  วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง โดย วันมาฆบูชา 2560 ตรงกับวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยฯ ได้จัดทำโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศานา  เพื่อสืบสานพุทธศาสนา และปลูกฝั่งให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ วัดหลวงพ่อมหาธนิต ปณญาปสุโต ป.ธ.9 จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • การประเมินคุณภาพลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
  IMG_7846 IMG_7841 IMG_7839 IMG_7837 IMG_7835 IMG_7811 IMG_7800 IMG_7796 IMG_7769 IMG_7740 IMG_7737 IMG_7734

  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา รับการประเมินคุณภาพลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559
  1          2             3             4             7             5             6             10          8             11             9        71             72             73             74             75             76             77             78             79             80            81

  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้ต้อนรับคณะกรรมประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • พิธีเปิดงานสารพัดช่างนครราชสีมาปริทัศน์ 2560 (open house 2017)
  12 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 29 30 31 33 38 40 48

  ในวันที่ 27 มกราคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดพิธีเปิดงานสารพัดช่างนครราชสีมาปริทัศน์ 2560 (open house 2017) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • 16 มกราคม 2560 พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
  IMG_6903 IMG_6887 IMG_6883 IMG_6880 IMG_6862 4 3 2 1

  วันที่ 16 มกราคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ (วันครู) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  IMG_6854 IMG_6841 IMG_6839 IMG_6832 IMG_6822 IMG_6803 IMG_6802 IMG_6770 IMG_6764

  วันที่ 15 มกราคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • ส่งเสริมประเพณีไทยทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า 2559 ต้อนรับปีใหม่ 2560
  IMG_6539 IMG_6535 IMG_6521 IMG_6516 IMG_6490 IMG_6489 IMG_6475 IMG_6474 IMG_6473 IMG_6471

  วันที่ 30 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้ส่งเสริมประเพณีไทยทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า 2559 ต้อนรับปีใหม่ 2560 ของบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา บริเวณถนนมิตรภาพ วันที่ 29 ธันวาคม 2559
  51029 51028 51027 51026 51025 51024 51022 51021 51020 51019 51018 51017 51016

  วันที่ 29 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาเปิดศูนย์อาชีวะอาสา บริเวณถนนมิตรภาพ นม. โดยมีท่านรองแม่ทัพภาคที่ 2 พลตรีสนธยา ศรีเจริญ ให้เกียรติเป็นประธาน และมีขนส่งจ.นม./ประธานอศจ.นม./ คณะผู้บริหาร ครู นร.-นศ. ร่วมพิธีด้วย ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา)


<


 

FileDate addedFile sizeDownloads
pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร (ครั้งที่2)มกราคม 27, 2017 8:28 pm 186 KB 65
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2560มกราคม 4, 2017 5:54 pm 216 KB 141
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร(ครั้งที่2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ธันวาคม 30, 2016 3:02 pm 613 KB 76
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ธันวาคม 28, 2016 5:13 pm 65 KB 692
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (เพิ่มเติม)ธันวาคม 28, 2016 5:13 pm 57 KB 396
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) หลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร (ครั้งที่ 2)ธันวาคม 27, 2016 2:34 pm 2 MB 48
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ธันวาคม 27, 2016 2:31 pm 175 KB 55
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2560ธันวาคม 27, 2016 10:32 am 405 KB 109
pdf ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร022ธันวาคม 14, 2016 9:14 pm 618 KB 56
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการธันวาคม 14, 2016 7:50 pm 763 KB 143
pdf ยืนยันการใช้ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน-TOR-หลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร020ธันวาคม 9, 2016 11:07 am 186 KB 50
pdf ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) หลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารธันวาคม 2, 2016 8:59 pm 2 MB 83

Comments are closed.