ข่าวประชาสัมพันธ์

18721141_1699595736725085_1524433365_o 21256 15166     15165     15164     S__54894640            2016-03-15_15-34-06                     400x300


ประกาศจากทางวิทยาลัยฯ


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คำสั่งวิทยาลัยฯ
 • สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
FileDate addedFile sizeDownloads
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560มิถุนายน 16, 2017 2:16 pm 2 MB 15
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2560พฤษภาคม 19, 2017 2:47 pm 316 KB 79
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2560พฤษภาคม 17, 2017 1:17 pm 53 KB 72
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560พฤษภาคม 15, 2017 4:54 pm 2 MB 38
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวส.ภาคสมทบ ภาคเรียนที่1/2560พฤษภาคม 11, 2017 4:39 pm 1 MB 536
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวส.ภาคสมทบ ภาคเรียนที่1/2560 (ฉบับที่2)พฤษภาคม 11, 2017 4:39 pm 1 MB 335
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลังพฤษภาคม 8, 2017 3:09 pm 2 MB 184
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประมาณ 2560เมษายน 27, 2017 9:39 am 390 KB 97
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประมาณ 2560เมษายน 25, 2017 11:33 am 776 KB 69
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการเมษายน 12, 2017 2:18 pm 96 KB 156
pdf เผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560เมษายน 11, 2017 1:41 pm 2 MB 63
FileDate addedFile sizeDownloads
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560มิถุนายน 16, 2017 2:16 pm 2 MB 15
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2560พฤษภาคม 19, 2017 2:47 pm 316 KB 79
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2560พฤษภาคม 17, 2017 1:17 pm 53 KB 72
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560พฤษภาคม 15, 2017 4:54 pm 2 MB 38
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวส.ภาคสมทบ ภาคเรียนที่1/2560พฤษภาคม 11, 2017 4:39 pm 1 MB 536
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวส.ภาคสมทบ ภาคเรียนที่1/2560 (ฉบับที่2)พฤษภาคม 11, 2017 4:39 pm 1 MB 335
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลังพฤษภาคม 8, 2017 3:09 pm 2 MB 184
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประมาณ 2560เมษายน 27, 2017 9:39 am 390 KB 97
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประมาณ 2560เมษายน 25, 2017 11:33 am 776 KB 69
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการเมษายน 12, 2017 2:18 pm 96 KB 156
pdf เผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560เมษายน 11, 2017 1:41 pm 2 MB 63
FileDate addedFile sizeDownloads
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560มิถุนายน 16, 2017 2:16 pm 2 MB 15
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2560พฤษภาคม 19, 2017 2:47 pm 316 KB 79
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2560พฤษภาคม 17, 2017 1:17 pm 53 KB 72
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560พฤษภาคม 15, 2017 4:54 pm 2 MB 38
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวส.ภาคสมทบ ภาคเรียนที่1/2560พฤษภาคม 11, 2017 4:39 pm 1 MB 536
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวส.ภาคสมทบ ภาคเรียนที่1/2560 (ฉบับที่2)พฤษภาคม 11, 2017 4:39 pm 1 MB 335
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลังพฤษภาคม 8, 2017 3:09 pm 2 MB 184
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประมาณ 2560เมษายน 27, 2017 9:39 am 390 KB 97
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประมาณ 2560เมษายน 25, 2017 11:33 am 776 KB 69
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการเมษายน 12, 2017 2:18 pm 96 KB 156
pdf เผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560เมษายน 11, 2017 1:41 pm 2 MB 63


ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี 12 สิงหา มหาราชินี 2559 ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ 

กิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ


 • วันสถาปนาวิทยาลัยฯและพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2560
  IMG_2631 IMG_2656 IMG_2748 IMG_2757 IMG_2787 IMG_2819 IMG_2837 IMG_2853 IMG_2861 IMG_2862 IMG_2864 IMG_2867 IMG_2868 IMG_2869 IMG_2870 IMG_2871 IMG_2873 IMG_2874 IMG_2883 IMG_2884 IMG_2889 IMG_2899 P_20170615_112254 IMG_2921

  วันที่ 15 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยฯ ได้จัดงานวันสถาปนาวิทยาลัยฯ และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและปลูกฝังจิตสำนึกความกตัญญูกตเวที ที่มีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสาทวิชาความรู้ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส.1
  IMG_2440 IMG_2373 IMG_2088 IMG_2069 IMG_1974 IMG_1966 IMG_1963 IMG_1955 IMG_1953 IMG_1936 IMG_1928

  วันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินงานจัดการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส.1 ณ วัดยองแยง ตำบอลหนองระเวียง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา

  อ่านต่อที่นี่

 • เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2560
  IMG_1735 IMG_1721 IMG_1537 IMG_1530 IMG_1489 IMG_1475 IMG_1474 IMG_1462 IMG_1454 IMG_1453 IMG_1437 IMG_1426

  วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินงานจัดการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.1 ณ วัดยองแยง ตำบอลหนองระเวียง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • โครงการอบรมผู้ประกอบการใหม่และประกวดเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560
  IMG_1378   IMG_1382   IMG_1384   IMG_1386   IMG_1389   IMG_1390   IMG_1396   IMG_1393   IMG_1391   IMG_1401   IMG_14051 IMG_14081 IMG_1409

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการใหม่และประกวดเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560   ตั้งแต่วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1-2 ประจำปีการศคกษา 2560
  IMG_1352 IMG_1348 IMG_1345 IMG_1344 IMG_1343 IMG_1342 IMG_1340 IMG_1339 IMG_1336 IMG_1331 IMG_1329 IMG_1328 IMG_1322 IMG_1320 IMG_1316 IMG_1314 IMG_1313 IMG_1311 IMG_1305 IMG_1304

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1-2 ประจำปีการศคกษา 2560 รอบเช้า-บ่าย-ค่ำ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • เปิดเทอมใหม่2560
  13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง เปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2560 ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่การศึกษาไทยในยุค 4.0 ประจำปีการศึกษา 2560
  26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยฯได้จัดการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่การศึกษาไทยในยุค 4.0 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • รายงานตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับปวช.และปวส. ปีการศึกษา2560
  IMG_0237 IMG_0236 IMG_0234 IMG_0233 IMG_0223 IMG_0214 IMG_0206 IMG_0195 IMG_0189 IMG_0187 IMG_0181 IMG_0146 IMG_0144 IMG_0142

  วันที่ 20-21 เมษายน 2560 วิทยาลัยฯ ได้จัดการ รายงานตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับปวช.ในวันที่ 20 เมษายน 2560 และระดับ ปวส.ในวันที่ 21 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • สืบสานประเพณีสงกรานต์2560
  IMG_0031 IMG_0055 IMG_0057 IMG_0058 IMG_0059 IMG_0060 IMG_0061 IMG_0070 IMG_0098

  วันที่ 19 เมษายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ําดําหัว ณ บริเวณลานไทร วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2560
  IMG_9769_resize IMG_9773_resize IMG_9810_resize IMG_9830_resize IMG_9850_resize IMG_9854_resize IMG_9818_resize IMG_9841_resize 118036 118041

  วันที่ 11 เมษายน 2560 วิทยาลัยสาพัดช่างนครราชสีมา ทำพิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 โดยมีท่านนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมาให้เกียรติเป็นประธานและมีท่านพลโทวิชัย  แชจอหอ  แม่ทัพภาคที่ 2 เยี่ยมชมการปฏิบัติงานศูนย์อาชีวะอาสา ของวิทยาลัยฯ ณ บริเวณ ถนนเลี่ยงเมือง จ.นครราชสีมา(ถนนมิตรภาพ กทม.- หนองคาย) อ่านต่อที่นี่Comments are closed.