1445239287 1445239274 1445239262 1445239250 1445239237

ww

คลิกเพื่อดูผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ :  คลิกเพื่อดูผลการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์


กิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ


 • วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
  IMG_4768 IMG_4772 IMG_4790 IMG_4752 IMG_4801 IMG_4848 IMG_4842 IMG_4840 IMG_4834 IMG_4821 IMG_4809

  25 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทง” โดยจัดการประกวด กระทงประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละชมรมองค์การวิชาชีพ ส่งกระทงเข้าประกวด และร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง อ่านต่อที่นี่

 • พิธีเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
  IMG_4728 IMG_4725 IMG_4720 IMG_4711 IMG_4730 IMG_4707 IMG_4701 IMG_4696 IMG_4746

  25 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ ให้กับนักเรียน
  นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2558 โดยท่านผู้อำนวยการอาคม จันทร์นาม
  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร พร้อมกับกล่าวโอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา อ่านต่อที่นี่

 • การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด
  IMG_4606  IMG_4624  IMG_4617  IMG_4611  IMG_4612  IMG_4636  IMG_4655  IMG_4644  IMG_4639  IMG_4662  S__10223643 S__10223644

  วันที่ 19 -20 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาได้เข้าร่วม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  ซึ่งแต่ละแผนกวิชาได้ส่งสิ่งประดิษฐ์ในแต่ละประเภทเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ อ่านต่อที่นี่

 • ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
  S__9330724  S__9330713   S__9330723   10350   S__9330714   S__9330717   S__9330715   10347   10354   10353   10349
  วันพฤหัสฯ ที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 07.00น. - 12.10 น. วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 
  ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ซึ่งจัดโดยโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 
  สำนักงานเขตพื้นฐานการศึกษาเขต 31 ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนชั้นม. 3 และ ม. 6 
  ที่จะจบหลักสูตรการศึกษา จำนวน 700 คน โดยได้จัดแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาต่างๆ 
  พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการรับสมัคร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน มาเยี่ยมชมบูทกิจกรรมจำนวนมาก
   อ่านต่อที่นี่ 
 • การประชุมเตรียมความพร้อม โครงการอาชีวบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)

   

  238901 238895 238894 238893

  17 พ.ย.58 คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประชุมเตรียมความพร้อม

  เพื่อดำเนินการโครงการอาชีวบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีการศึกษา2558

  และจัดสรรงบอุปกรณ์การเรียน

  อ่านต่อที่นี่

 • กิจกรรมอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและขับขี่ปลอดภัย
  IMG_4536 IMG_4532 IMG_4526 IMG_4522 IMG_4516 IMG_4512
  13 พฤศจิกายน 2558 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
  ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ “อบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและขับขี่ปลอดภัย” ในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา
  ได้มีโอกาสเรียนรู้การพัฒนาตนเอง เตรียมตัวก้าว เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ และเรียนรู้ ถึงวิธีการที่ถูกต้องและปลอดภัยในการบังคับ ควบ
  คุม รถจักรยานยนต์ และรณรงค์ให้เลิกพฤติกรรมเสี่ยงใน การขับขี่แข่งขันบนถนนสาธารณะ โดย นายวิทยา  สุทธิพันธ์ รองผู้อำนวยการ
  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย สารพัดช่างนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนักเรียน นักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
  จำนวนมาก ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่ 
 • การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ การวิพากษ์ผลงาน ปี 2558
  IMG_4244 IMG_4249 IMG_4425 IMG_4451 IMG_4251 IMG_4436 IMG_4434 IMG_4429 IMG_4456
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดการประกวดสิ่ง
                ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ การวิพากษ์ผลงานขึ้น
  เป็นการจัดทำเพื่อส่งเข้าประกวดในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายหลัก
  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเป็นโครงการความร่วมมือกับ ภาคเอกชน  โดย
  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเยาวชนอาชีวศึกษา ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์โดยอาศัยความรู้   
  ทางด้านวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้
  เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมและประเทศชาติ อ่านต่อที่นี่ 
 • พิธีมอบชุดเครื่องยนต์อีซูซุซุปเปอร์คอมมอนเรล พร้อมสื่อการเรียนการสอน
  IMG_4238  IMG_4271  IMG_4285 IMG_4276  IMG_4308  IMG_4334  IMG_4332  IMG_4342  IMG_4373  IMG_4351  IMG_4348  IMG_4347  IMG_4345  IMG_4383 IMG_4384
  วันที่ 10-11 พย. 58 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ร่วมกับ มูลนิธิกลุ่มอิซูซุ บ.ตรีเพชรอิซูซุ 
  จัดพิธีมอบ เครื่องยนต์อิซูซุ ซุปเปอร์คอมมอลเรล และอบรมการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอนเครื่องยนต์ดังกล่าว
  ให้กับผู้บริหาร และครูของสถานศึกษาสังกัด สอศ. 8 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น,
   วิทยาลัยการอาชีพกระนวน, วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ,วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย, วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง, 
  วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ,วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง และ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่ 
 • การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับหน่วย
  IMG_4166 IMG_4184 IMG_4171 IMG_4174 IMG_4173 IMG_4177 IMG_4163 IMG_4191 93920 93921

  การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับหน่วย

  วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

  วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558

  อ่านต่อที่นี่

 • ประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น
  IMG_4113 IMG_4154 IMG_4123 IMG_4126 IMG_4150 IMG_4115 IMG_4155 IMG_4160 IMG_4149

  การประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น

  วันที่ ๔ พฤศจิการยน ๒๕๕๘

  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

  อ่านต่อที่นี่ประกาศจากทางวิทยาลัยฯ


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คำสั่งวิทยาลัยฯ
 • สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องมือช่างยนต์ทั่วไปชุดใหญ่199.7 KiB36
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙801.9 KiB77
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙640.4 KiB78
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องมือช่างยนต์ทั่วไปชุดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 1.5 MiB24
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตรพิเศษ รุ่นที่1 (128) รุ่นที่2 (129)445.7 KiB51
NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) 416.4 KiB57
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 686.5 KiB55
คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ที่ ๓๗๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 899.2 KiB63
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบชุดเครื่องยนต์อีซูซุซุปเปอร์คอมมอนเรล พร้อมสื่อการเรียนการสอนและจัดอบรมความรู้เรื่อง "เครื่องยนต์ดีเซลอีซูซุ ซุปเปอร์คอมมอนเรล"643.0 KiB20
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติธุรการภาคนอกเวลาราชการ483.1 KiB37
คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ให้ข้าราชการและบุคลากรไปราการ1.2 MiB5


ปฏิทินปฏิบัติงานปีการศึกษา 2558


 

Comments are closed.