ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศจากทางวิทยาลัยฯ


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คำสั่งวิทยาลัยฯ
 • สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
FileDate addedFile sizeDownloads
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์แวร์และระบบ E-Testingธันวาคม 15, 2017 7:14 pm 16 MB 18
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560ธันวาคม 15, 2017 3:54 pm 8 MB 13
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาพฤศจิกายน 30, 2017 8:47 am 396 KB 32
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การประมูลวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างขายทอดตลาดของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาพฤศจิกายน 23, 2017 2:39 pm 1 MB 35
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560พฤศจิกายน 20, 2017 8:54 am 68 KB 24
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง การรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)พฤศจิกายน 15, 2017 8:19 am 5 MB 597
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561_2ตุลาคม 31, 2017 9:55 am 37 KB 254
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ตุลาคม 31, 2017 9:55 am 17 KB 37
FileDate addedFile sizeDownloads
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์แวร์และระบบ E-Testingธันวาคม 15, 2017 7:14 pm 16 MB 18
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560ธันวาคม 15, 2017 3:54 pm 8 MB 13
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาพฤศจิกายน 30, 2017 8:47 am 396 KB 32
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การประมูลวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างขายทอดตลาดของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาพฤศจิกายน 23, 2017 2:39 pm 1 MB 35
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560พฤศจิกายน 20, 2017 8:54 am 68 KB 24
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง การรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)พฤศจิกายน 15, 2017 8:19 am 5 MB 597
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561_2ตุลาคม 31, 2017 9:55 am 37 KB 254
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ตุลาคม 31, 2017 9:55 am 17 KB 37
FileDate addedFile sizeDownloads
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์แวร์และระบบ E-Testingธันวาคม 15, 2017 7:14 pm 16 MB 18
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560ธันวาคม 15, 2017 3:54 pm 8 MB 13
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาพฤศจิกายน 30, 2017 8:47 am 396 KB 32
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การประมูลวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างขายทอดตลาดของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาพฤศจิกายน 23, 2017 2:39 pm 1 MB 35
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560พฤศจิกายน 20, 2017 8:54 am 68 KB 24
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง การรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)พฤศจิกายน 15, 2017 8:19 am 5 MB 597
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561_2ตุลาคม 31, 2017 9:55 am 37 KB 254
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ตุลาคม 31, 2017 9:55 am 17 KB 37

 วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯคลังภาพกิจกรรม


กิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ

 • ต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ว่าที่พันตรี ดร. วานิช สมชาติ

  20 views

  IMG_8014 IMG_8026 IMG_8030 IMG_8039 IMG_8044 IMG_8074 IMG_8156 IMG_8202 IMG_8212

  วันที่ 4 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยฯ นำโดยคณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ ว่าที่พันตรี ดร. วานิช สมชาติ อ่านต่อที่นี่

 • โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำส่วนราชการ และฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 11 หลักสูตร

  79 views

  photo- (212) photo- (209) photo- (193) photo- (185) photo- (173) photo- (128) photo- (106) photo- (94) photo- (80) photo- (65) photo- (63) photo- (59) photo- (44) photo- (41) photo- (16) photo- (6) photo- (2)

  ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัย ฯ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ อ่านต่อที่นี่

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2560”

  25 views

  IMG_6917 IMG_6936 IMG_6948 IMG_6951 IMG_6952 IMG_6954 IMG_6957 IMG_6964 IMG_6993 IMG_7029

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัย ฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียนของ อ่านต่อที่นี่

 • การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

  62 views

  IMG_6794 IMG_6821 IMG_6832 IMG_6835 IMG_6884 IMG_6900 IMG_6908 IMG_6910

  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ “การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิก อ่านต่อที่นี่

 • สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง

  84 views

  IMG_6679 IMG_6738 IMG_6743 IMG_6744 IMG_6751 IMG_6768 IMG_6775 S__19742741

  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัย ฯ โดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง” ทั้งนี้ อ่านต่อที่นี่

 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น

  210 views

  IMG_6387 IMG_6388 IMG_6398 IMG_6411 IMG_6423 IMG_6431 IMG_6436 IMG_6438 IMG_6440 IMG_6444 IMG_6446

  วันที่ 16   ตุลาคม   2560   วิทยาลัยฯ   ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น ภาคเรียน…. อ่านต่อที่นี่

 • 100 ปี ธงไตรรงค์

  45 views

  IMG_6333 IMG_6330 IMG_6325 IMG_6323 IMG_6319 IMG_6318 IMG_6310

  วันที่ 28 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึก….. อ่านต่อที่นี่

 • มุทิตาจิต 2560

  61 views

  IMG_6137 IMG_6134 IMG_6131 IMG_6120 IMG_6022 IMG_6020 IMG_6018 IMG_6010 IMG_6009 IMG_5987 IMG_5984 IMG_5968

  วันที่ 27 กันยายน 2560 วิทยาลัยฯ  นำโดยคณะผู้บิหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดงานมุทิตาจิต ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน  ประกอบไปด้วย….. อ่านต่อที่นี่

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมการลงโปรแกรมการ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำปีการศึกษา 2560

  56 views

  student care007 student care006 student care0028 student care0020 student care0018 student care0004

  วันที่ 27 กันยายน 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมการลงโปรแกรมการ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร นักเรียน….. อ่านต่อที่นี่

 • โครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

  80 views

  534952 534953 534955 534956 534957

  วันที่ 15 กันยายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ร่วมกับ สพป.เขต3 นครราชสีมา (โดยการนำของ ผอ.สพป.เขต3 พร้อมด้วยครูแนะแนวฯ) จัด”โครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำ” ให้นักเรียน ชั้น ม.3 โรงเรียนขยาย….. อ่านต่อที่นี่ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา)FileDate addedFile sizeDownloads
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์แวร์และระบบ E-Testingธันวาคม 15, 2017 7:14 pm 16 MB 18
pdf เผยแพร่ งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560ธันวาคม 15, 2017 3:54 pm 8 MB 13
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาพฤศจิกายน 30, 2017 8:47 am 396 KB 32
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การประมูลวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างขายทอดตลาดของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาพฤศจิกายน 23, 2017 2:39 pm 1 MB 35
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560พฤศจิกายน 20, 2017 8:54 am 68 KB 24
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง การรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)พฤศจิกายน 15, 2017 8:19 am 5 MB 597
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561_2ตุลาคม 31, 2017 9:55 am 37 KB 254
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรี่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ตุลาคม 31, 2017 9:55 am 17 KB 37

Comments are closed.