ข่าวประชาสัมพันธ์

benner_water banner30259 v-net1 uu1 tgg qw exam 400x300

 ประกาศจากทางวิทยาลัยฯ


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คำสั่งวิทยาลัยฯ
 • สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
NameSizeHits
NameSizeHits
แบบฟอร์มใบเสนอชื่อเป็นกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา204.1 KiB30
ขอเชิญ ประกวดราคาจ้างอาคารโรงฝึกงานแผนกช่างไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์688.4 KiB46
ขอเชิญ ประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์697.2 KiB46
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙132.0 KiB49
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙134.2 KiB53
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่องสรรหาคณะกรรมการวิทยาลัยฯ2.0 MiB58
*ข่าวด่วน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง573.5 KiB67
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องมือช่างยนต์ทั่วไปชุดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 1.5 MiB84
*ข่าวด่วน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 252.8 KiB98
*ข่าวด่วน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุและเจ้าหน้าที่ธุรการ154.6 KiB107
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องมือช่างยนต์ทั่วไปชุดใหญ่199.7 KiB115
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว734.7 KiB125
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙640.4 KiB180
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙801.9 KiB183
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่องการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ508.2 KiB203
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตรพิเศษ รุ่นที่1 (128) รุ่นที่2 (129)445.7 KiB881
NameSizeHits
NameSizeHits
คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ให้ข้าราชการและบุคลากรไปราการ1.2 MiB69
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบชุดเครื่องยนต์อีซูซุซุปเปอร์คอมมอนเรล พร้อมสื่อการเรียนการสอนและจัดอบรมความรู้เรื่อง "เครื่องยนต์ดีเซลอีซูซุ ซุปเปอร์คอมมอนเรล"643.0 KiB71
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 686.5 KiB119
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติธุรการภาคนอกเวลาราชการ483.1 KiB119
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) 416.4 KiB129
คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ที่ ๓๗๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 899.2 KiB135


กิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ


 • รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
  IMG_8497 IMG_8495 IMG_8493 IMG_8487 IMG_8484 IMG_8448 IMG_8437 IMG_8394 IMG_8364 IMG_8349 IMG_8348 IMG_8347

  วันที่ 26 มกราคม 2558 ศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร อ่านต่อที่นี่

 • กิจกรรมแนะแนวสัญจร (2)
  1 2 3 (1)
 • โครงการอบรมพัฒนาและออกแบบสื่อโฆษณา สู่งานระดับมืออาชีพ
  20160121_4689 20160121_3871 20160121_9151 20160121_9714 S__5873700 20160121_3268 S__5873713

  วันที่ 20 มกราคม 2559 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจร่วมกับคณะนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  บุรีรัมย์ ได้จัด โครงการอบรมการพัฒนาและออกแบบสื่อโฆษณา  สู่งานระดับมืออาชีพ โดยใช้โปรแกรม Photoshop และการตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Movie maker ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ              โดยนายประสิทธิ  แสนอุส่าห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนำนักเรียน และนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ขอขอบพระคุณวิทยากรและคณะนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  บุรีรัมย์มา ณ โอกาสนี้ อ่านต่อที่นี่

 • กิจกรรมวันครู “อาชีวสัมพันธ์” ครั้งที่ 33
  IMG_2315 IMG_2391 20160116_103505 IMG_2387 IMG_2375 IMG_2416 IMG_2301

  16 มกราคม 2559 อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา กำหนดพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และแข่งขันกีฬา “อาชีวสัมพันธ์” ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน อ่านต่อที่นี่

 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558
  IMG_6344  IMG_6341  IMG_6370_resize  IMG_6365_resize  IMG_6358_resize  IMG_6349_resize  IMG_6345  IMG_6301_resize  IMG_6300_resize  IMG_6293_resize  IMG_6287_resize  IMG_6282_resize  IMG_6273_resize  IMG_6265_resize  IMG_6264_resize

  วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ พร้อมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ อาคม จันทร์นาม อ่านต่อที่นี่

 • โครงการอบรมปฏิบัติการแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณ วันที่ ๕-๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  12490314_964507260295433_2025754771_o 12431281_964507010295458_1351437604_n 12528357_964507143628778_1217011104_o 12510783_964507466962079_1733729142_o 12527734_1000566883323058_1461765628_n 12506696_964507446962081_1030454074_n 12517088_964507216962104_2131554692_o 12506948_1000566916656388_1439365149_n 12511988_1000566906656389_1219142054_n 12511815_1000566886656391_1499860400_n 12511540_1000566889989724_1551605989_n 12507076_1000566896656390_2077855833_n 12483713_1000566856656394_1021419970_n

  วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท โอซีซี จำกัด มหาชน  นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณ ระหว่างวันที่ ๕-๘ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • พิธีเชิดชูเกียรติ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

   

  13018  13014  13013  13006  13016  13007

  6 มกราคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 คือแผนกวิชาดนตรีและแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์โดยท่านผู้อำนวยการอาคม จันทร์นาม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร พร้อมกับกล่าวโอวาท เพื่อแสดงความยินดี ให้ข้อคิด และเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการแข่งขันระดับชาติต่อไป อ่านต่อที่นี่

 • ศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาบริเวณถนนมิตรภาพนครราชสีมา-หนองคาย
  S__9011203 S__9003028 S__9003026 IMG_5844 IMG_5841 IMG_5836 IMG_5834 IMG_5830 IMG_5824 IMG_5817 IMG_5815 IMG_5813 IMG_5810 IMG_5799 IMG_5789 75782 75713 75711 75708 54958 54955

  พลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ให้เกียรติตีฆ้องพิธีเปิด และเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาบริเวณถนนมิตรภาพนครราชสีมา-หนองคาย (วันที่ 30 ธันวาคม  พ.ศ.2558) ในการนี้ ผู้อำนวยการ สำราญ หงษ์กลาง ประธาน อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และผู้อำนวยการ อาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา และคณะให้การต้อนรับ อ่านต่อที่นี่

 • วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาจัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
  IMG_5738 IMG_5737 IMG_5700 IMG_5694 IMG_5674 IMG_5661 IMG_5659 IMG_5638 IMG_5626 IMG_5622 IMG_5620 IMG_5619 IMG_5562 IMG_5543 IMG_5517 IMG_5513

  วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาจัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 โดย ท่านผู้อำนวยการ อาคม จันทร์นาม กล่าวเปิดงาน มีการจับฉลากของขวัญแลกเปลี่ยนกัน และมีการจับรางวัลพิเศษให้แก่บุคลากรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน อ่านต่อที่นี่

 • การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558
  53319 53320 53318 53317 53316 53312 53315 53314 53313

  29 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน  “ต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ณ สนามกีฬาวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายในและส่งเสริมการแสดงออกในทางที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และลดปัญหาสิ่งเสพติดทุกชนิด อันจะทำให้เยาวชนมีคุณภาพต่อไป อ่านต่อที่นี่ปฏิทินปฏิบัติงานปีการศึกษา 2558


ข่าวการศึกษา

 

Comments are closed.