ข่าวประชาสัมพันธ์

S__54894640  4491   2016-03-15_15-34-06           400x300


ประกาศจากทางวิทยาลัยฯ


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คำสั่งวิทยาลัยฯ
 • สำหรับนักเรียน/นักศึกษา

Download Attachments

FileFile sizeDownloads
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ 256072 kB 35
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว207 kB 286
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศการให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2559308 kB 155
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 255967 kB 50
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาศิลปะการดนตรี ประจำปีการศึกษา 255971 kB 40
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจำปีการศึกษา 255978 kB 38
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ 2560547 kB 130
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ 2560132 kB 168
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 25597 MB 103
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีฝึกเชื่อมแบบสเหมือนจริง (Welding Simulator)776 kB 49
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2559553 kB 101
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพเฉพาะ (ระยะสั้น) ภาคเรียนฤดูฝน (Premium Course) ปีการศึกษา 255973 kB 205
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2560279 kB 62
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2560272 kB 76
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559621 kB 265
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูจ้างสอน)221 kB 179
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์)204 kB 111
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25592 MB 194
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะทั่วไปของเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 255991 kB 218
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาและให้มีสถานะเป็น "ผู้เข้าเรียน" ประจำปีการศึกษา 2559 เนื่องจากพื้นความรู้ไม่ถึง113 kB 422
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน หลักสูตร ปวส. (ภาคสมทบ) รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 4/255918 kB 726

Download Attachments

FileFile sizeDownloads
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ 256072 kB 35
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว207 kB 286
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศการให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2559308 kB 155
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 255967 kB 50
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาศิลปะการดนตรี ประจำปีการศึกษา 255971 kB 40
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจำปีการศึกษา 255978 kB 38
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ 2560547 kB 130
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ 2560132 kB 168
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 25597 MB 103
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีฝึกเชื่อมแบบสเหมือนจริง (Welding Simulator)776 kB 49
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2559553 kB 101
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพเฉพาะ (ระยะสั้น) ภาคเรียนฤดูฝน (Premium Course) ปีการศึกษา 255973 kB 205
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2560279 kB 62
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2560272 kB 76
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559621 kB 265
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูจ้างสอน)221 kB 179
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์)204 kB 111
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25592 MB 194
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะทั่วไปของเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 255991 kB 218
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาและให้มีสถานะเป็น "ผู้เข้าเรียน" ประจำปีการศึกษา 2559 เนื่องจากพื้นความรู้ไม่ถึง113 kB 422
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน หลักสูตร ปวส. (ภาคสมทบ) รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 4/255918 kB 726

Download Attachments

FileFile sizeDownloads
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ 256072 kB 35
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว207 kB 286
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศการให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2559308 kB 155
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 255967 kB 50
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาศิลปะการดนตรี ประจำปีการศึกษา 255971 kB 40
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจำปีการศึกษา 255978 kB 38
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ 2560547 kB 130
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ 2560132 kB 168
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 25597 MB 103
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีฝึกเชื่อมแบบสเหมือนจริง (Welding Simulator)776 kB 49
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2559553 kB 101
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพเฉพาะ (ระยะสั้น) ภาคเรียนฤดูฝน (Premium Course) ปีการศึกษา 255973 kB 205
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2560279 kB 62
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2560272 kB 76
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559621 kB 265
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูจ้างสอน)221 kB 179
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์)204 kB 111
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25592 MB 194
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะทั่วไปของเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 255991 kB 218
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาและให้มีสถานะเป็น "ผู้เข้าเรียน" ประจำปีการศึกษา 2559 เนื่องจากพื้นความรู้ไม่ถึง113 kB 422
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน หลักสูตร ปวส. (ภาคสมทบ) รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 4/255918 kB 726


ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี 12 สิงหา มหาราชินี 2559 ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ 

กิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ


 • ร่วมพิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย
  IMG_1495 IMG_1492 IMG_1488 IMG_1457 IMG_1456 656 IMG_1474 IMG_1465 IMG_1472 IMG_1466

  วันที่ 20 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา น้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน-นักศึกษา ณ หน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • แจกริบบิ้นให้กับประชาชนที่อยู่ระหว่างการเดินทาง เพื่อน้อมถวายความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
  IMG_1437 59298 59293 59290 59288 419 415

  วันที่ 19 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัด(โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา)/ขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่2/มณฑลทหารบกที่ 21 แจกริบบิ้นให้กับประชาชนที่อยู่ระหว่างการเดินทาง เพื่อน้อมถวายความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ บริเวณ สถานนีขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่2 อ่านต่อที่นี่

 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 3,4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  IMG_1377 IMG_1374 IMG_1371 IMG_1369 IMG_1367 IMG_1360 IMG_1356 IMG_1351 IMG_1343

  วันที่ 17 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 3,4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • พิธีมอบใบอนุญาตและเครื่องหมายศูนย์ทดสอบผีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร
  IMG_0930 IMG_0922 IMG_0913 IMG_0912 IMG_0901 IMG_0897 IMG_0892 IMG_0884 IMG_0878 IMG_0847 IMG_0846 IMG_0845 IMG_0833 IMG_0816 IMG_0811 IMG_0810

  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 พิธีมอบใบอนุญาตและเครื่องหมายศูนย์ทดสอบผีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร กรมพัฒนาแรงงานกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ณ แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • งานมุทิตาจิต 2559 “จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
  IMG_0806 IMG_0757 IMG_0710 IMG_0706 IMG_0705 IMG_0702 IMG_0700 IMG_0699 IMG_0696 IMG_0694 IMG_0691 IMG_0689 IMG_0686 IMG_0682 IMG_0681 IMG_0678 IMG_0675 IMG_0674 IMG_0669 IMG_0668 IMG_0666 IMG_0663 IMG_0662 IMG_0660 IMG_0658 IMG_0657 IMG_0655 IMG_0653 IMG_0642 IMG_0629 IMG_0605 IMG_0595 IMG_0516 IMG_0507 IMG_0499 IMG_0495 IMG_0484 IMG_0461 IMG_0448 IMG_0437 IMG_0434

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จัดงานมุทิตาจิตให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ทั้งสิ้นจำนวน 3 คน ประกอบไปด้วย รองฯเชิดศักดิ์ พินิจไชย อ.ทรงยศ คำพันธ์ และนายประสิทธิ์ อินทะเล ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมกองลูกเสือวิสามัญ
  IMG_9971 IMG_9953 IMG_9945 IMG_9877 IMG_9849 IMG_9821 IMG_9816 IMG_9782 IMG_9765 IMG_9724 IMG_9704 IMG_9653 IMG_9626 IMG_9577 IMG_9471 IMG_9463 IMG_9412 IMG_9356 IMG_9352 IMG_9291 IMG_9248 IMG_9244 IMG_0360 IMG_0356

  เมื่อวันที่ 24-26 กันยายน 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมกองลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือดำรงค์แคมป์ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2559
  IMG_9142 IMG_9139 IMG_9136 IMG_9133 IMG_9130 IMG_9128 IMG_9124 IMG_9123 IMG_9120 IMG_9114 IMG_9111 IMG_9103 IMG_9101 IMG_9099 IMG_9095 IMG_9093 IMG_9087 IMG_9086 IMG_9085 IMG_9081 IMG_9078 IMG_9076 IMG_9075 IMG_9070 IMG_9057 IMG_9051

  วันที่ 12 กันยายน 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • โครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการฝึกในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559
  P_20160907_093109 P_20160907_092659_1 P_20160907_092550 P_20160907_092504_1 P_20160907_092150 P_20160907_092053 P_20160907_090820 P_20160907_090803 P_20160907_090714 P_20160907_090641 P_20160907_090609 P_20160907_090531 P_20160907_090426

  วันที่ 7 กันยายน 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จัดโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการฝึกในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างเทคนิคซ่อมตัวถังฯ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกวิชาดนตรีและเทคโนโลยี อ่านต่อที่นี่

 • เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 2559
  P_20160907_081429 P_20160907_081359 P_20160907_081015 P_20160907_080843 P_20160907_080737 P_20160907_080618 P_20160907_080549

  วันที่ 7 กันยายน 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้จัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยให้ นักเรียน-นักศึกษา เป็นผู้ลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่

 • อบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
  IMG_9042 IMG_9039 IMG_9035 IMG_9033 IMG_9028 IMG_9023 IMG_9019 IMG_9005 IMG_9003 IMG_8999 IMG_8997 IMG_8991 IMG_8988 IMG_8954 IMG_8952 IMG_8948 IMG_8946 IMG_8938 IMG_8930 IMG_8933 IMG_8927 IMG_8916 IMG_8911

  วันที่ 31 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม ให้กับผู้บริหาร ครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อ่านต่อที่นี่ ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา)


<

ข่าวการศึกษา

 

Download Attachments

FileFile sizeDownloads
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ 256072 kB 35
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว207 kB 286
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศการให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2559308 kB 155
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 255967 kB 50
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาศิลปะการดนตรี ประจำปีการศึกษา 255971 kB 40
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจำปีการศึกษา 255978 kB 38
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ 2560547 kB 130
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ 2560132 kB 168
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 25597 MB 103
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีฝึกเชื่อมแบบสเหมือนจริง (Welding Simulator)776 kB 49
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2559553 kB 101
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพเฉพาะ (ระยะสั้น) ภาคเรียนฤดูฝน (Premium Course) ปีการศึกษา 255973 kB 205
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2560279 kB 62
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2560272 kB 76
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559621 kB 265
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูจ้างสอน)221 kB 179
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์)204 kB 111
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง รับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25592 MB 194
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะทั่วไปของเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 255991 kB 218
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาและให้มีสถานะเป็น "ผู้เข้าเรียน" ประจำปีการศึกษา 2559 เนื่องจากพื้นความรู้ไม่ถึง113 kB 422
pdf ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เรื่อง การลงทะเบียนเรียน หลักสูตร ปวส. (ภาคสมทบ) รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 4/255918 kB 726

Comments are closed.